Bied nu mee op unieke objecten in de prebid!

Veilingvoorwaarden

Printversie (pdf)

De verkoop geschiedt in contanten, per pin of per bank. Voor de categorieën zilver, sieraden, horloges, edelstenen, kunst en antiek bedraagt het opgeld 29,5% van de hamerprijs en voor de categorieën munten en bankbiljetten 22,5%, inclusief BTW. Indien van toepassing wordt er volgrechtvergoeding berekend (zie artikel 9). Gekochte kavels dienen binnen 7 dagen betaald te zijn en worden slechts na betaling afgegeven of verzonden. Na iedere zitting en na afloop van de veiling is er gelegenheid om de gekochte kavel(s) na betaling mee te nemen. Als uiterste ophaaltermijn geldt een termijn van 10 dagen na de laatste veilingdag. Ophaaldagen zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur. Gekochte kavels kunnen, indien door de koper betaald, ook opgestuurd worden. Voor de categorieën zilver, sieraden, horloges, edelstenen, kunst en antiek verzorgt Veilinghuis de Ruiter deze verzending niet zelf maar werkt samen met partners die deze verzending voor de koper verzorgen. Munten en bankbiljetten kunnen, voor risico van de koper, wel door Veilinghuis de Ruiter per (aangetekende) post verstuurd worden.

Artikel 1 Toepasbaarheid

1.1
Deze algemene veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen georganiseerd door Veilinghuis De Ruiter, tenzij uitdrukkelijk anders in een catalogus vermeld of bij de aanvang van en tijdens een veiling medegedeeld.

1.2
Het afwijken van deze algemene veilingvoorwaarden is slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Veilinghuis De Ruiter en koper is overeengekomen.

1.3
De toepasbaarheid van de veilingvoorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie via internet, bij registratie van de veilingdeelnemer en op de website van Veilinghuis De Ruiter. Tevens liggen de veilingvoorwaarden ter inzage in het veilinghuis. Eenieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasbaarheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

 

Artikel 2 Informatie- en onderzoek plicht

2.1
Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Veilinghuis De Ruiter en haar personeel naar beste weten verstrekt.

2.2
De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of via internet nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en dient zich een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. Indien in de catalogus of op internet bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3
Veilinghuis De Ruiter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of onjuiste (mondelinge) inlichtingen, behalve voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4
De door Veilinghuis De Ruiter aangegeven oplagecijfers en verdere bijzonderheden zijn verkregen uit internationaal bekende catalogi, vakliteratuur, etc. Wij beschouwen deze gegevens als betrouwbaar, doch wij zijn ten aanzien daarvan van aansprakelijkheid uitgesloten mocht het tegendeel het geval zijn.

 

Artikel 3 Bieden

3.1
Het bieden geschiedt alleen in euro’s.

3.2
De koper kan in persoon bieden. Tevens wordt de koper de mogelijkheid gegeven te bieden door achterlating van een schriftelijke biedopdracht (kooporder). Deze schriftelijke biedingen worden ingevoerd op www.veilinghuisderuiter.nl. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door Veilinghuis De Ruiter worden aangeboden.

3.3
Schriftelijke biedopdrachten (kooporders) dienen 1 werkdag voor de veilingdatum bij Veilinghuis De Ruiter te worden geplaatst. Zij dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn, dit naar het oordeel van Veilinghuis De Ruiter. Veilinghuis De Ruiter kan schriftelijke biedopdrachten zonder opgave van redenen weigeren.

3.4
Veilinghuis De Ruiter kan van degene die een schriftelijke biedopdracht plaatst een waarborgsom van maximaal 30% van de schriftelijke biedopdracht vorderen. De waarborgsom wordt geretourneerd aan de bieder als hij niet de koper is. De waarborgsom wordt verrekend met de te betalen koopsom als hij de koper is.

3.5
Indien er meerdere schriftelijke of online biedopdrachten zijn die door Veilinghuis De Ruiter worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, dan wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door Veilinghuis De Ruiter het eerst is ontvangen.

3.6
Indien er meerdere biedopdrachten, hetzij schriftelijk of via internet, door Veilinghuis De Ruiter worden ontvangen waarbij de bedragen verschillend zijn, dan wordt de bieding geopend met het bedrag van de hoogste bieding, hetzij schriftelijk of via internet.

3.7
De indiener van een schriftelijke biedopdracht dient zelf bij Veilinghuis De Ruiter na te vragen of zijn bieding definitief is toegewezen.

3.8
De voorwerpen worden geveild bij opbod tenzij uitdrukkelijk voor de aanvang van de veiling anders wordt medegedeeld.

3.9
Veilinghuis De Ruiter sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding of bieding door middel van het internet.

3.10
De veiling vindt plaats per opbod: verhoging tot 70 euro met 5 euro, van 70 tot 200 euro met 10 euro, van 200 tot 500 euro met 20 euro, van 500 tot 1500 euro met 50 euro, van 1500 tot 3000 euro met 100 euro, van 3000 tot 10000 euro met 200 euro, van 10000 tot 20000 euro met 500 euro, van 20.000 tot 40.000 euro met 1000 euro, van 40.000 tot 100.000 euro met 2000 euro, van 100.000 tot 250.000 euro met 5000 euro en vanaf 250.000 met 10.000 euro. De veilingmeester is gerechtigd van deze bedragen af te wijken. Veilinghuis De Ruiter is gerechtigd om bedragen die bij schriftelijke biedingen worden opgegeven en die niet binnen deze staffel vallen, naar boven af te ronden. Voor inzetprijzen die worden omschreven als ‘bod’ geldt een minimumprijs van 5 euro.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de koopovereenkomst

4.1
De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing aan de hoogste bieder (koper). Van definitieve toewijzing is sprake wanneer Veilinghuis De Ruiter het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegewezen.

4.2
Indien meerdere personen menen de koper te zijn, beslist Veilinghuis De Ruiter over de toewijzing of wordt de bieding heropend.

4.3
Alle objecten worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

 

Artikel 5 Verplichtingen koper

5.1
De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een opdrachtgever (lastgever) te kunnen beroepen.

5.2
De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene veilingvoorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

 

Artikel 6 Terugname verplichting Veilinghuis De Ruiter

6.1
Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde objecten in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4 – Veilinghuis De Ruiter bereid een geveild object tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs terug te nemen, indien de koper binnen een periode van 14 dagen na de verkoop ten genoegen van Veilinghuis De Ruiter bewijst door een algemeen erkend expert dat het geveilde object zulke ernstige verborgen gebreken vertoont, de verstrekte omschrijving zo onjuist is of de echtheid niet echt bevonden wordt dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauratie).

6.2
De terugname-verplichting kan worden verlengd voor de objecten die men wil laten keuren. In dat geval moet Veilinghuis De Ruiter hiervan binnen 14 dagen na afloop van de veiling kennis worden gegeven, onder opgave van de te keuren objecten.

6.3
Veilinghuis De Ruiter is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk of per e-mail aan het publiek werd medegedeeld.

6.4
De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde object niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van Veilinghuis De Ruiter.

Artikel 7 Rechten Veilinghuis De Ruiter

7.1

Veilinghuis De Ruiter behoudt zich de volgende rechten voor:

  1. zonder opgaaf van redenen personen als bieder, bezoeker of koper te weigeren;
  2. te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de orde van verkoop;
  3. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
  4. kavels te combineren of splitsen;
  5. kavels niet te gunnen of op te houden;
  6. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
  7. na toewijzing onmiddellijk gehele betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Veilinghuis De Ruiter het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp opnieuw te veilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
  8. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
  9. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden;
  10. Veilinghuis De Ruiter is gerechtigd van de volgorde der kavelnummers af te wijken.

Artikel 8 Betaling/eigendomsoverdracht

8.1
De verkoop geschiedt in contanten, per pin of per bank. Voor de categorieën zilver, sieraden, horloges, edelstenen, kunst en antiek bedraagt het opgeld 29,5% van de hamerprijs en voor de categorieën munten en bankbiljetten 22,5%, inclusief BTW. Indien van toepassing wordt er volgrechtvergoeding berekend (zie artikel 9). Gekochte kavels worden slechts na betaling afgegeven.

8.2
De betaling door de koper van de koopsom, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen een door de Veilinghuis De Ruiter te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

8.3
Voorwerpen die zijn gekocht via een schriftelijke of online biedopdracht (kooporder) dienen binnen 7 dagen, gerekend na factuurdatum, te worden betaald.

8.4
Het eigendomsrecht van de voorwerpen wisselt na volledige betaling van de koopsom.

8.5
Veilinghuis De Ruiter heeft het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Veilinghuis De Ruiter heeft tevens het recht de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te veilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventueel hogere opbrengst.

8.6
Veilinghuis de Ruiter verpakt en/of verzendt zelf geen gekochte voorwerpen uit de categorieën zilver, sieraden, horloges, edelstenen, kunst en antiek. Het versturen per post van gekochte voorwerpen wordt, op aanvraag van de koper, door een van de verzendpartners van Veilinghuis de Ruiter verzorgd. Indien de koper gebruik wil maken van een transporteur anders dan de verzendpartners van Veilinghuis de Ruiter, dient hij/zij Veilinghuis de Ruiter hierover tijdig te informeren.

8.7
Munten en bankbiljetten kunnen, voor kosten en risico van de koper, wel door Veilinghuis de Ruiter per (aangetekende) post verstuurd worden. Veilinghuis de Ruiter behoudt zich het recht voor de kavels niet te willen versturen en alleen te laten afhalen op kantoor te Klaaswaal.

8.8
Veilinghuis De Ruiter is gerechtigd van contante betaling af te zien en gekochte goederen te leveren op factuur.

 

Artikel 9 Volgrecht

9.1
Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de EU waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar. De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000,00 over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:

Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt:
– 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
– 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000;
– 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000;
– 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000;
– 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000.
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500.

9.2
Als blijkt dat een volgrecht niet aangerekend werd, hoewel het aan de kunstenaar verschuldigd is, zal de koper dit recht op eerste verzoek betalen aan Veilinghuis De Ruiter.

 

Artikel 10 Ophaaltermijn

10.1
De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen een door Veilinghuis De Ruiter aan te geven termijn. Behoudens het recht van Veilinghuis De Ruiter een kortere of langere termijn aan te geven, geldt als uiterste ophaaltermijn een termijn van 10 dagen na de laatste veilingdag. Ophaaldagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur – 16.00 uur.

10.2
Indien de gekochte voorwerpen niet tijdig worden opgehaald en koper daardoor van rechtswege in verzuim is, heeft Veilinghuis De Ruiter het recht om de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Tevens heeft  Veilinghuis De Ruiter het recht opslagkosten in rekening ter hoogte van 1% per week met een minimum van vijf euro per voorwerp per dag gerekend vanaf de datum na het verstrijken van de gestelde termijn.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1
Veilinghuis De Ruiter is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

11.2
Veilinghuis De Ruiter is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot opslag of bezichtiging waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Veilinghuis De Ruiter en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van Veilinghuis De Ruiter gedekt.

11.3
Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

 

Artikel 12 Slotbepaling

12.1
Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of ontbindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Veilinghuis De Ruiter en koper in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige, vernietigde of ontbindende verklaarde bepaling(en) overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ontbindend verklaarde bepaling(en) in acht worden genomen.

12.2
Op deze algemene veilingvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3
Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen Veilinghuis De Ruiter en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene veilingvoorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, behoudens het recht van Veilinghuis De Ruiter om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

 

Printversie voorwaarden (pdf)